FFP2 Maskenpflicht bei uns
,

Kawasaki Z900RS


Naked Bike

Preis pro Tag:
119,- EUR
Preis pro Kilometer:
1,- EUR
Preis pro Wochenende:
299,- EUR
Freikilometer:
50 km
Stundentarif: 20,- €
inkl. 50 Frei-km

Tagestarif: 119,- €
10.00 - 10.00 Uhr, inkl. 300 Frei-km

Wochenende: 299,- €
Fr. 16.00 - Mo. 10.00 Uhr, inkl. 600 Frei-km

Sparwoche: 299,- €
Mo. 16.00 - Fr. 13.00 Uhr, inkl. 900 Frei-km

Woche / 7 Tage: 489,- €
inkl. 1.500 Frei-km

Extra-km: 0,50 €
zurück